Szukaj korepetytora

km

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady postępowania z danymi osobowymi powierzonymi nam przez naszych użytkowników w ramach korzystania strony internetowej https://ekorki.pl/ (dalej jako „Serwis”).
 2. Dane osobowe to wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.
 3. Korzystając z Serwisu użytkownik powierza nam tylko takie dane osobowe, które są niezbędne do korzystania z treści i funkcjonalności oferowanych przez Serwis, w tym w szczególności do prowadzenia kont użytkowników oraz umożliwienia komunikacji między użytkownikami Serwisu, a także do dostosowania treści Serwisu do preferencji poszczególnych użytkowników dzięki plikom Cookies.
 4. Rejestracja konta w Serwisie wymaga podania przez użytkownika danych osobowych oraz wyrażenia przez użytkownika zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do korzystania Serwisu, w tym na przekazywanie danych osobowych zaufanym podmiotom trzecim, przy pomocy których Serwis jest prowadzony.
 5. Po dokonaniu rejestracji konta w Serwisie użytkownik ma prawo uzupełnić swój profil o dodatkowe dane osobowe, które nie są wymagane do rejestracji konta. Uzupełnienie tych danych jest dobrowolne. Decydując się na edycję profilu, użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego dodatkowo udostępnionych danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik w każdym czasie może usunąć dane osobowe, które udostępnia dobrowolnie w ramach swojego profilu.
 6. Administratorem danych osobowych jest Właściciel serwisu. Kontakt z Serwisem w sprawie danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem info@ekorki.pl.
 7. Serwis oświadcza i zapewnia, że stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem prawa oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 8. Serwis oświadcza i zapewnia, że podejmuje wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa danych osobowych przez podmioty, które współpracują z Serwisem i przetwarzają dane osobowe na zlecenie Serwisu.
 9. Dane osobowe użytkowników  Serwisu (w tym także adres IP urządzenia użytkownika, oraz inne informacje gromadzone za pośrednictwem plików Cookies) są przetwarzane na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE w celu:
  1. zapewnienia możliwości korzystania przez użytkowników z treści i funkcjonalności Serwisu w zakresie, w jakim jest to konieczne do osiągnięcia powyższego celu - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda użytkownika  (art. 6 ust. 1 lit a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
  2. w celu ewentualnego zidentyfikowania, ustalenia i dochodzenia roszczeń wobec użytkowników lub w celu odparcia roszczeń użytkowników – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) polegający na ochronie jego słusznego interesu i praw,
 10. W związku z prowadzeniem Serwisu dane osobowe mogą być ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych służących do prowadzenia Serwisu, a także innym podmiotom współpracującym z Serwisem takim jak podmioty świadczące usługi księgowe, doradcze, marketingowe oraz prawne.
 11. Każdy użytkownik Serwisu ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 12. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych lub skorzystanie z innych uprawnień, o których mowa powyżej należy wysłać wiadomość za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@ekorki.pl. Konsekwencją cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych będzie brak możliwości korzystania ze wszystkich funkcjonalności Serwisu, w tym w szczególności brak możliwości korzystania z konta użytkownika w Serwisie.
 13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne i następuje wraz z wypełnieniem formularza rejestracyjnego lud podjęciem innych czynności w Serwisie, wymagających podania danych osobowych, jednakże jest warunkiem niezbędnym do korzystania w pełnym zakresie z funkcjonalności Serwisu.
 14. Dane osobowe użytkownika są przetwarzane przez czas istnienia jego konta w Serwisie i niezwłocznie usuwane w przypadku jego likwidacji. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami w postępowaniu sądowym, administracyjnym lub też innym postępowaniu pozasądowym, a także na żądanie kompetentnych organów władzy publicznej, a po tym okresie, jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania, dane są nieodwracalnie usuwane.
 15. Serwis jest uprawniony jest do przesyłania na adres e-mailowy użytkownika informacji handlowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1422 ze zm.). Przesyłanie informacji handlowych może mieć miejsce jedynie po uprzednim wyrażeniu zgody przez użytkownika.
 16. W razie uznania przez użytkownika, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, użytkownik ma prawo złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 17. Informacje na temat gromadzenia przez Serwis danych poprzez pliki Cookies znajdują się w polityce plików Cookies.
Wszelkie prawa zastrzeżone © eKorki.pl 2009-2019
Współpracujemy z Autoczescionline24.pl
Wykonanie: F3 Media
Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki. Zapoznaj się z naszą polityką plików cookies.
Akceptuję politykę plików cookies